PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:
a) od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
b) od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki
c) od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period

NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo Voger d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Voger d.o.o., Sv. Marija na Krasu 3c, 52470 Umag, ili elektroničkom poštom na voger@voger.hr, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora naveden u uvjetima poslovanja.
U tom slučaju će mu društvo Voger d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. U slučaju plaćanja pouzećem / gotovinom prilikom preuzimanja, korisniku društvo Voger  d.o.o. vrši povrat sredstava transakcijskom uplatom na račun, prema pismenim putem zaprimljenim podacima o računu u IBAN formi na koji će se izvršiti transakcija.
Povrat novca društvo Voger  d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen.
Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Voger  d.o.o., Sv. Marija na Krasu 3c, 52470 Umag, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvu Voger  d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva Voger  d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
Voger  d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao  odmah u trenutku predaje proizvoda korisniku.
Voger  d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Ako se vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.
Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Povrat novca Prodavatelj  može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
Korisnik je dužan obavijestiti Voger  d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda odmah nakon što je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda). Reklamacijski rok za sve strojeve iznosi 2 godine, dok reklamacijski rok za komunalne strojeve iznosi 1 godinu.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda,  te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti  pisano, elektroničkom poštom, pismovnom pošiljkom ili usmeno telefonom:
– na brojeve telefona: 052/732-050
– na e-mail adresu: voger@voger.hr
– na adresu: Voger d.o.o., Sv. Marija na Krasu 3c, 52470 Umag

Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio Voger d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Kupac mora Prodavatelju pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.
U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ako dokaže kako korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo Voger d.o.o..
Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda.
U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskid ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi društvo Voger  d.o.o..
Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika.
Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju postojanja vidljivih oštećenja/nedostataka na pakiranju pošiljke korisniku  preporuča se odbiti preuzimanje iste jer postoji i mogućnost oštećenja/nedostatka samog proizvoda unutar pakiranja.
Odbijanjem primitka pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti društvu Voger d.o.o. uz napomenu da pakiranje pošiljke sadrži oštećenje/nedostatak.
U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.
Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

Odgovornost proizvođača te odgovornost društva Voger  d.o.o. kao prodavatelja za ispravnost prodane stvari uređena je odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o jamstvu za ispravnost prodane stvari te uvjetima jamstva određenim od strane pojedinog proizvođača.
Jamstvo obvezuje proizvođača i Voger  d.o.o. pod uvjetima pod kojima je dano, a koji uvjeti jamstva su korisniku dostupni na Internet stranici.
Pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za nedostatke stvari.
Jamstvo se daje u obliku jamstvenog lista koji sadržava korisnikova prava iz jamstva i pojedinosti potrebne za ostvarivanje tih prava (trajanje i teritorijalno područje važenja jamstva, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo).
Opis proizvoda sadrži podatke o trajanju jamstva i mogućnosti produljenja jamstvenog roka, te podatke o isključenju od jamstva.
Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa.
Korisnik ostvaruje prava iz jamstva isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista a koje je dužan čuvati za trajanja jamstvenog roka.
U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je izdan jamstveni list korisnik može tijekom jamstvenog roka zahtijevati popravak proizvoda u razumnom roku ili po proteku tog roka predaju ispravnog proizvoda umjesto popravka stvari.